قرچ

با تمام قدرت به پوسته اطرافش ضربه می زد. پوسته محکم تر از اون بود که به راحتی بشکنه. بعد از چند ضربه محکم، صدای "قرچ" شکستن پوسته تو گوشش پیچید. احساس پیروزی می کرد. حالا وقتش بود که با چند ضربه جانانه خودشو خلاص کنه. کم کم هوای تازه دماغشو پر می کرد. خودشو جلو کشید و سعی کرد پوسته رو از خودش جدا کنه، دست و پا زد و با یه حرکت خودشو آزاد کرد. احساس کوفتگی می کرد، کمی کش و قوس اومد و راه افتاد.اطرافش پر بود از پوسته های نیمه شکسته، نگاه غرورآمیزی به خواهر و برادراش انداخت و شروع به حرکت کرد.

نورهای پراکنده ای فضا رو روشن کرده بود ولی آسمون سیاه و تاریک بود.احساس خستگی می کرد و توان راه رفتن نداشت.بعد از چند قدم نفس گرمی رو پشت سرش احساس کرد.نیم نگاهی به عقب انداخت. سگ شکاری بزرگی بهش زل زده بود و آب دهنش جاری بود.شروع کرد به دویدن ولی نیروی زیادی براش نمونده بود.سگ دندوناشو تو کتفش فرو کرد... صدای "قرچ" شکستن لاکش تو گوشش پیچید.

/ 26 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پادشاه گلهای رز

[ماچ]__________________.## ________________.###* ___سلام_____.*###### _____________*###### ___________*####### ____گلم___*########. _________*#########. _________*######*###* ________*#########*## _______*##########* *# _____*###########_____* ____############ ___*##*######### ___*_____######## __________####### ___________*###### ____________*#####* ______________*####* ________________*###* __________ _______*##* ____________________*##. ___همیشه دلت_________*##. _________بهاری باشه_____.## ______________________.###. ____________________.######. __________________._##*___*##. اپم گلم منتظر حظورت اپ جالبی بود

موسیو

اینقدر دنبال پول نباش پول چرک کف دسته بری حموم میره [نیشخند] یه کم بلاگتو آپ کن بچه پول پولکی [عینک]

شارل بوواری

اون پست مشت می کوبم بر در نمی خواستم حالگیر باشه ولی ازینکه پست بعدی ش حال داده بهت خوشحالم

دانیال

دیگه بلاگت انقدر مونده و دست نخورده خشک شده ... قرچ قرچ... دیدی ... صدای ترکیدن پوستش بود

لیلا

خیلی دیر خوندم. خوشکل بود شیدا. این صدای "قرچ" عمدتا ترس داره و خوشایند نیست. آفرین به تو . دوستتتتتتتتتتتتم [دست]

آرش

اسم قشنگی بود واسه این نوشته!

موسیو

خب یکی بیشتر نوشتم که نوشتم ... تو رو سننه [نیشخند] می تونیم مینویسیم [شیطان] برو جیک جیکتو بکن جووووجه